Inhoudsopgave

 • ARTIKEL 1 DEFINITIES
 • ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
 • ARTIKEL 3 OFFERTES EN AANBIEDINGEN
 • ARTIKEL 4 DE OVEREENKOMST
 • ARTIKEL 5 PRIJZEN EN BETALING
 • ARTIKEL 6 PRIVACY
 • ARTIKEL 7 OVERMACHT
 • ARTIKEL 8 ANNULERING
 • ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 • ARTIKEL 10 OPSCHORTING, ONTBINDING, BEËINDIGING, OPZEGGING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
 • ARTIKEL 11 INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
 • ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze algemene voorwaarden zijn van: Personal Training by Robin
Personal Training by Robin

Nijbracht 116
7821 CE Emmen
Kvk nummer: 80295290
BTW-ID: NL003419421B86

Artikel 1 Definities

 • Personal Training: lichamelijk en/of geestelijke activiteit.
 • Ondernemer: oprichter en eigenaar Personal Training by Robin.
 • Overeenkomst: een Overeenkomst gesloten voor het verrichten van Personal Training door Ondernemer aan de Klant. Mede wordt hieronder begrepen de aanbiedingen en offertes die door Ondernemer worden aangeboden en de afspraken tussen Ondernemer en Derden.
 • Klant: de persoon die een Overeenkomst heeft gesloten met de Ondernemer, hierna wordt gesproken over hij waarmede verstaan moet worden zij.
 • Derden: alle betrokken partijen waarmee de Ondernemer een Overeenkomst heeft gesloten, die niet in dienst zijn van de Ondernemer.
 • Proefles: een eenmalige Personal Training om te kijken of de Klant een Overeenkomst wil sluiten en waarbij er tot dusver geen Overeenkomst is gesloten.
 • Persoonsgegevens: gegevens van een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijke persoon.
 • Overeenkomst van bepaalde tijd: in de Overeenkomst is aangegeven hoeveel lessen Personal Training worden afgenomen.
 • Overeenkomst van onbepaalde tijd: als de Overeenkomst van bepaalde tijd is verstreken, wordt hetzelfde bedrag door gefactureerd per Personal Training, deze Overeenkomst loopt door totdat de Klant of de Ondernemer de Overeenkomst Schriftelijk beëindigd.
 • Schriftelijk: onder Schriftelijk wordt Schriftelijk verstaan, tenzij aangegeven dat het elektronisch kan.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 11 september 2020.
 • 2.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk, tenzij de Ondernemer en Klant dit Schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 2.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Personal Training, die tussen de Ondernemer en de Klant worden gesloten. Hiermede onder begrepen offertes en aanbiedingen uitgegeven door de Ondernemer.
 • 2.4 Deze algemene voorwaarden zijn op iedere Overeenkomst tussen Ondernemer en de Klant van toepassing, tenzij deze algemene voorwaarden door de Klant uitdrukkelijk en Schriftelijk van de hand worden gewezen.
 • 2.5 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op het afnemen van een Proefles, zelfs wanneer daarna geen Overeenkomst wordt gesloten.
 • 2.6 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten tussen Ondernemer en Derden die voor de uitvoering van Personal Training betrokken zijn. 
 • 2.7 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van, of personen die zijn ingeschakeld door, Personal Training by Robin en zijn directie.
 • 2.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige voorwaarden uit de algemene voorwaarden volledig van toepassing op de Overeenkomst tussen Ondernemer en Klant. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt zullen Ondernemer en Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • 2.9 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
 • 2.10 Indien Personal Training by Robin niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Personal Training by Robin in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 • 3.1 Alle offertes en aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product, dan wel de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • 3.2 De Ondernemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen en/of behoorde te begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • 3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de Klant daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Klant anders aangeeft of laat blijken.

Artikel 4 De Overeenkomst

 • 4.1 De Overeenkomst komt tot stand door het aanbod van de Ondernemer en de aanvaarding hiervan door de Klant. De Overeenkomst is strikt persoonlijk, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen.
 • 4.2 De Overeenkomst tussen Personal Training by Robin en de Klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders overeenkomen.
 • 4.3 Na het aangaan van de Overeenkomst en het ondertekenen hiervan geldt er een herroepingsperiode van zeven dagen (incl. weekend). De Klant heeft namelijk de mogelijkheid om een Proefles af te nemen en om een Overeenkomst op maat te sluiten.
 • 4.4 Nadat het afgenomen pakket is voltooid, dan wel door tijdsverloop dan wel door betaling, blijven deze algemene voorwaarden gelden.
 • 4.4.1 Door de voltooiing van het pakket ontstaat er van rechtswege een Overeenkomst van onbepaalde tijd. Op deze Overeenkomst van onbepaalde tijd zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing.
 • 4.5 Zodra de Overeenkomst van onbepaalde tijd is ontstaan, gaat deze Overeenkomst verder onder dezelfde voorwaarden als de Overeenkomst voor bepaalde tijd. Tenzij Klant en Ondernemer Schriftelijk anders overeenkomen. 
 • 4.6 Is voor de uitvoering van de dienst door Ondernemer een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant de Ondernemer derhalve Schriftelijk in gebreke te stellen. De Ondernemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 • 4.7 De Ondernemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • 4.8 De Ondernemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door Derden. De toepasselijkheid van art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 4.9 Indien door de Ondernemer of door de Ondernemer ingeschakelde Derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Prijzen en betaling

 • 5.1 Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders is overeengekomen.
 • 5.2 De Klant zal gebruik maken van de bij het sluiten van de Overeenkomst overeengekomen betaalwijzen.
 • 5.3 De Klant is gehouden het overeengekomen bedrag in de Overeenkomst te voldoen. Voldoening kan in één keer geschieden, in termijnen of per Personal Training. Op welke wijze de voldoening van de overeengekomen prijs geschied is afhankelijk van hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst.
 • 5.4 Indien de Overeenkomst in termijnen of per Personal Training wordt betaald, is de Ondernemer gerechtigd om de volgende Personal Training op te schorten totdat de laatst afgenomen Personal Training is betaald.
 • 5.5 De Klant dient binnen veertien dagen na de factuurdatum de factuur te voldoen, dit is een fatale termijn. Wordt niet binnen veertien dagen voldaan dan ontvangt de Klant een aanmaning die eveneens binnen veertien dagen voldaan moet worden. Geschiedt betaling niet binnen deze termijn, achtentwintig dagen, is de Klant in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is. Over elke dag dat de Klant in verzuim is hij boven op het bedrag dat voldaan moet worden een wettelijke rente verschuldigd aan de Ondernemer.
 • 5.6 Indien de Ondernemer over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is de Klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
 • 5.7 Indien de Ondernemer rechtsbijstand dient in te schakelen omdat de Klant niet betaald, is de Klant aansprakelijk voor deze kosten.
 • 5.8 De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de Ondernemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • 5.9 Indien de Ondernemer met de Klant een vast bedrag is overeengekomen voor de Personal Training, dan is de Ondernemer te allen tijde gerechtigd om het overeengekomen bedrag te verlagen dan wel te verhogen. De Ondernemer is hiertoe gerechtigd indien de verhoging van het bedrag voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolgde de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, inflatie, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. De Klant is in deze gevallen niet gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden.
 • 5.10 De Klant is verplicht de dienst af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking wordt gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de dienstlevering, dan is de Ondernemer gerechtigd de hiervoor gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 6 Privacy

 • 6.1 De Klant verstrekt alle Persoonsgegevens die Ondernemer nodig is. In de Overeenkomst staat vermeld welke Persoonsgegevens Ondernemer nodig heeft voor uitoefening van de Overeenkomst.
 • 6.1.1 Bij wijziging van de Persoonsgegevens van de Klant dient hij dit zelf door te geven aan de Ondernemer.
 • 6.2 De Ondernemer verwerkt de Persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming.
 • 6.2.1 Ondernemer verwerkt niet meer Persoonsgegevens dan noodzakelijk. 
 • 6.2.2 De Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden.
 • 6.2.3 De Persoonsgegevens worden versleuteld en beveiligd bewaard.
 • 6.3 Persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan Derden ter beschikking gesteld.
 • 6.4 De Ondernemer zal alle Persoonsgegevens van Klant vernietigen als de Klant hierom Schriftelijk verzoekt. Tenzij de Ondernemer gehouden is om de Persoonsgegevens van Klant langer te bewaren. Onder andere op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming, de Belastingdienst et cetera.
 • 6.5 De Klant verleent door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden aan Ondernemer ondubbelzinnig toestemming om aan de Klant aanbiedingen of anderszins van Personal Training by Robin per e-mail of post toe te sturen.

Artikel 7 Overmacht

 • 7.1 De Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • 7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder mede begrepen werkstakingen van Derden. De Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • 7.3 Onder overmacht in deze algemene voorwaarden wordt ook verstaan het niet meer beschikken over de benodigde faciliteiten zoals een fitnessruimte of fitnessattributen, wat niet aan de schuld van de Ondernemer te wijten is. 
 • 7.4 De Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • 7.5 Voor zover Ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 8 Annulering

 • 8.1 De Klant kan de ingeboekte Personal Training tot vierentwintig uur voor de ingeplande Personal Training annuleren. Annulering dient telefonisch of per e-mail te geschieden. Personal Training welke niet of niet tijdig zijn geannuleerd zullen volledig bij de Klant in rekening worden gebracht.
 • 8.2 Indien de Klant meer dan vijftien minuten te laat is voor de ingeplande Personal Training, dan behoudt de Ondernemer zich het recht voor de afspraak voor de Personal Training zonder restitutie te annuleren. De tijd die de Klant te laat is voor de afspraak voor Personal Training wordt niet ingehaald en wel volledig (inclusief de tijd dat de Klant te laat is) in rekening gebracht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • 9.1 Voor elke door de Ondernemer aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting. De Ondernemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. 
 • 9.2 De Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdracht.
 • 9.3 De Ondernemer is niet aansprakelijk wanneer voor, tijdens of na de Personal Training, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de Klant en/of Derden toebehorende zaken verloren gaan.
 • 9.4 De Ondernemer is niet aansprakelijk als de Klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of Schriftelijk door de Ondernemer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de Klant.
 • 9.5 De Klant verklaart hierbij dat hij Personal Training uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen.
 • 9.6 De Klant verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen de Ondernemer wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die de Ondernemer aanbiedt.
 • 9.7 De Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ondernemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 • 9.8 De totale aansprakelijkheid van de Ondernemer voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is onder alle omstandigheden uitgesloten.
 • 9.9 De Klant is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van de Personal Training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid, zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen, en/of informatie te verschaffen waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de Personal Training noodzakelijk is. Deze informatie is van belang voor het samenstellen van de Personal Training en eventuele gewenste resultaten van de Klant. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Ondernemer is uitgegaan van de door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 9.10 De Klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van de Ondernemer of een Derde, indien deze schade het gevolg is van nalatigheid en/of schuld dan wel verwijtbaarheid van de Klant.
 • 9.11 Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de Ondernemer gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van de Ondernemer die door het in gebreke blijven van de Klant direct of indirect ontstaan.
 • 9.12 De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal dan wel vermissing van eigendommen van de Klant en/of Derden.
 • 9.13 De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
 • 9.14 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 • 9.15 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals in deze algemene voorwaarden vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van de Ondernemer en ieder ander van wiens hulp de Ondernemer gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 • 9.16 De Klant vrijwaart de Ondernemer voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ondernemer toerekenbaar is. Indien de Ondernemer uit dien hoofde door Derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden de Ondernemer zowel buitenrechte als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Ondernemer en Derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 10 Opschorting, ontbinding, beëindiging, opzegging en wijziging van de Overeenkomst

 • 10.1 De Ondernemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 • 10.2 Als na het sluiten van de Overeenkomst de Ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden een goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan kan de Ondernemer de Overeenkomst ontbinden.
 • 10.3 Voorts is de Ondernemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de Ondernemer kan worden gevergd.
 • 10.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Ondernemer op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien de Ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 • 10.5 Indien de Ondernemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • 10.6 Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is de Ondernemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct of indirect ontstaan, mede hieronder begrepen de wettelijke rente.
 • 10.7 Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de Ondernemer gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 • 10.8 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Ondernemer, zal de Ondernemer in overleg met de Klant het betaalde bedrag voor de Personal Training terugbetalen. Tenzij voor de resterende Personal Training nog niet is betaald door de Klant of de opzegging toerekenbaar is aan de Klant, is de Ondernemer geen bedrag aan de Klant verschuldigd. De Ondernemer zal andere Personal Trainers aan de Klant voordragen, indien de Klant dit wenst. 
 • 10.9 In geval van liquidatie, (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de Ondernemer vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de Ondernemer op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 
 • 10.10 Het overlijden van de Ondernemer doet de Overeenkomst van rechtswege eindigen. De nabestaanden van de Ondernemer hebben geen verplichtingen tegenover de Klant. De Klant is verplicht om een gebruikte dienst, verricht door de Ondernemer tijdens zijn leven, die nog niet betaald is alsnog te betalen, ook na zijn dood. Betaling dient te geschieden op een rekening in overleg met de nabestaanden, tenzij de rekening van Personal Training by Robin nog bestaat.
 • 10.11 De Klant kan de Overeenkomst van bepaalde tijd tussentijds opzeggen, met dien verstande dat de Klant verplicht is en blijft om het gehele bedrag dat is overeengekomen te voldoen. De Klant dient het overeengekomen bedrag eveneens te voldoen als hij geen gebruik maakt van de resterende Personal Training.
 • 10.12 De Ondernemer is eveneens gehouden om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. De Ondernemer is dan verplicht om de niet afgenomen Personal Training, waarvoor wel is betaald, aan de Klant terug te betalen. Personal Training die wel is afgenomen en waarvoor betaald is, dient de Ondernemer niet terug te betalen. 
 • 10.13 Opzegging door de Klant en/of de Ondernemer geschied Schriftelijk dan wel elektronisch.
 • 10.14 De Overeenkomst eindigt niet door het voltooien van de Overeenkomst van bepaalde tijd. Het voltooien van de Overeenkomst van bepaalde tijd zorgt ervoor dat deze Overeenkomst van rechtswege, met dezelfde voorwaarden, overgaat in een Overeenkomst van onbepaalde tijd.
 • 10.15 Zodra er sprake is van een Overeenkomst van onbepaalde tijd dan hebben zowel de Klant als de Ondernemer een opzeg termijn van dertig dagen, tenzij Ondernemer en Klant anders overeenkomen.
 • 10.16 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Klant kan de Overeenkomst na overleg tussen de Ondernemer en de Klant tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.
 • 10.17 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de Ondernemer en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 • 10.18 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de Ondernemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van de Ondernemer op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst te beëindigen.
 • 10.19 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de Ondernemer een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht een gevolg heeft voor bijvoorbeeld het verrichten van de dienst.

Artikel 11 Intellectueel eigendomsrecht

 • 11.1 Alle door de Ondernemer verstrekte stukken aan de Klant, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, blogs, video’s etc. zijn uitsluitend te vermenigvuldigen door de Ondernemer.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • 12.1 Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen de Klant en de Ondernemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 12.2 Met eventuele klachten kan de Klant zich wenden tot de Ondernemer.
 • 12.3 Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met en voortvloeiende uit de Overeenkomst tussen de Klant en de Ondernemer, worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Personal Training by Robin is gevestigd.

Robin Sijbom
Eigenaar & Personal Trainer
0649582451

Nijbracht 116
7821 CE Emmen
KvK:80295290